Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\6 BRIEVEN VAN

Op die braave lieden , die u gelyk zyn 5 die hebben veel meer van den gcedaartigen Abraham: en zouden ook op hun aangeziehte vallen, om genade en vergeeving , om tyd van bekeering voor den armen Zondaar te bidden ; want zy zyn gedagtig, dat de zonde ons, wil ik fpreeken , ligtelyk omringt, en dat God niet eens gediend is met de dood des Zondaars , maar wil, dat hy wys worde en gelukkig leeve.

o De goede Hemelfche Vader heeft wat meer fmaak in deeze milde bermhartige gcmoedsgcftalte, dan in die norfche Rekels, die nooit eens recht te vreden zyn, dan als er. wat te vloeken , en te verderven valt. Zo dat al die deugden , en dat naauw gezet geknor, waarvan men zo veel, fnapt, en waar over zo veel water wordt yuil gemaakt, meest al op Laari uitkomt; 't is leeg. kaf, dat door de zeef valt. Stille weldaadigheid „ huisfelyke deugden , naauwgezet omtrent ons zelf, zachtmoedig omtrent anderen, veel vergeeven, veel liefhebben, ootmoedig zyn, nuttig bezig zyn, altoos dankbaar zyn; daar hoor ik, je, dit is het wsare; wat daar buiten omgaat, is fut; krank werkje.

Zie, zo waren mync gedagten omtrent, toen ik de dankbaarheid der Zenders van de Eijers' na dagt. Mogelyk geeft zo een welmeerend klosfige brief, u aanleiding tot dc eene of andere goede Predicatie. Ik ben al dubbeld te vreden, als ik «p Gods lieve Waerqld, en in zyn Geestlyk ryk,

Sluiten