Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?5* B K I 3 V K N VAN

't Zoti nog zo wat heen bruien, hechtte men aan het kergaan met een godvruchtig oogmerk nog ver-, dienste; maar daar zit het niet, Edeling; 't zyn im-. mers de leeraars zeiven die zo eene verdienste hechten aan het uiterlyk opkomen in het bedehuis? en, als men het wel nadenkt, dan ontftaat de verdienste eigenlyk in hun te hooren, in hun toetejuichen, en hun volle vragt te bezorgen, en dan zouden zy nog wel eifchen dat wy aan dit alles niet dagten; ot£t wel willen wysmaaken, dat de God van Neder-; land, om den meer of minderen loop die zy hebben, ons Vaderland zal behouden of verderven ! weet gy wat? het is eigenlykfuper fyne wraak, die zy wilden dat God voor hen by de hand name , om dat zy zo weinig toegejuichd worden : ó het is. zo mooi voer fommigen , zig te kunnen vleien , dat God om hunnent wij Landen en Ryken fpaart , cenig en alleen door allen Zondag een paar uuren in de kerk te gaan zitten, op een gemaklyken ftoel —. jnaar met welk oogmerk ? dat is het zelfde.

Gy kent my Edeling , gy weet dat ik een ftyf Icerkgaandci- ben; en dat ik al myn volkje daar ook heen ftuur: och Heere! dén dag in uwe voorhoven is my beter dan duizend elders; maar dan moet ik pok, wil ik fpreeken , in de voorhoven des Hêe-, j-en zyn; ik moet eene predikatie hooren daar het christelyk hart wat aan heeft; en nooit zal ik dulden dat men het naar de kerk franken voor een uitbuitend kenmerk koude, van hoogachting voor den

Gods

Sluiten