is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Abraham Blankaart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABRAHAM BLANK AART. 203

goede gevolgen kan hebben: zulke menfehen, die wel degelyk ook hunne naauwgezetheden hebben, zullen denken dat Dominé groote zonde doet, als hy hun deeze pligten als prettig en vcrmaaklyk aanpraat; zy zullen gevoelen dat zy voor hunne groovere lichaamen , en ftoflykcr gewaarwordingen , iet meer zinlyks noodig hebben, dan zulke genietingen die voor denkende, geoefende verftand en, aangenaam zyn : zo dat ik maar alleenlyk zeggen wil, Schout, dat, al verbood men allekermisfen door de gcheele wereld, de menfehen daardoor geen fikkepitje wyzer, of geen Kaartje beter zouden worden; en dat des de Godsdienst of de Deugd er geen zyde by zou fpinnen: de fmaak, de trek zou niet alleen dezelfde blyven, maar aanwakkeren; ja,dat is niet anders; zo is de mensch; eeuwig en ervelyk wïlhy het verbodene; en in deezen heel t hy een aartje naar

zyn vaèrtje Adam, meen ik; hoewel moeder

Eva ook niet mis kanloopen; nu, dat is zo eens in 't voorbygaan.

Ik weet ook van goederhand dat er nooit zo veel vcgteryen cn baldaadighcden gebeuren , dan wanneer dc Mospesfen niet mogen laaten danfen; en dan ben ik er zeer voor , om van twee kwaaden het beste te kiezen; vooronderfteld dat het danfen kwaad is; (daar ik evenwel fchrikkclyk tegen inleg :) daarom permittceren onze Overheden fommige huizen, die verdienden uitgeroeid te worden; maar maar! — dwang kan ook alleenlyk zulke cuveldaa-

den