Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§3* DE GESPR-KS ES

jal-iursby, over de vrièadlykheid der Hertoginne « omtrent haar Dochter; dit arme meisje was des by zo eene Moeder niet gelukkig: deeze kende geen ander vermaak dan dat der heérschzucht , en ftelde zich geen ander oogmerk dan om haare Dochter op het allervoordeeligst uittetrouwen ; hiertoe had zy de gunst der Hertoginne niet noodig: Cécile was bemiunelyk om haar eigen zelve ; weldra wierp ry het oog op PI hm me <TAffaire van den Graive de* * *, hy was Heer over verfcheidene Landgoederen in die Provincie; dee2e man ftond in blaar kende gunst by zynen Meester, en werd des te meer gevreesd, naar gelang hy geduurig verbind* fcbrifcen ten voordeele van den Graave, in de bewaarpk.-.ts ij:;- wU: .ie'.vé::; i:v had

alreeds verfebeiden gebuuren van hunne eigendom* men beroofd: als men tem eenige complimenten maakte over de fchoonheid en uitgeftrektheid der Graaflyke goederen , zeide by: o dat verkry^ men niet al droomende; men ontmeet veel kopp>e boeren, als men iets van dien aart onderneemt; men moet altoos bedagt zyn op procesfen, en geen cogenblik verzuimen om den Graaf in alle zyne rechten te ve*t'. .1.

E M I L I A.

Moeder, houdt gy wel van deezen man? my komt hy nog veel haatelyker voor dan Baas Tru* charJ.

j.r 0 Z-

Sluiten