Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï78i.

36 vader landsche

Te vergeefsch vleide men zig met het goed gevolg van deze aanzegging, alzo uit de naukeurige berichten van de Admiraljteits collegiën gtbleek, dat by de Maas, inden jaare 1777, volgens een Staat van den Equipagemeester, tusfchen de vyf en zes Tonnen Gouds vercifcht wierden, om de fchepen van dat collegie in ftaatvan werking te (tellen, waar toe hun het nodige niet was verleend, veel min tot de voorziening van de magazynen , en om te brilleeren met nieuwe aanbouw; de middelen van het last en convooy geld konden nauwelyks het huishoudelyke hoeden, en andere waren het zelve niet verleend, zo dat men geen zigtbaare blyken van werkzaamheid had kunnen vcrwagten; ook had men, wegens de provintie van Holland, by hunne Hoog Mogende wel aangeftaan op een befluit van de petitie van 1771 ,tot aanbouw van vier en twintig fchepen van oorlog, doch, alvoorens daar op eene refolutie viel, was de tyd to den 21 Mey 1778 verlopen, en eerder konde men voorzeker geene de minste gerustheid hebben, dathet hout, dat gekogt moest worden, ook zoude betaald worden: Tot op dien tyd had het

comp-

Sluiten