is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Agtste deel. Beginnende met het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t;8i

92 vaderlandsche

ging van de vrye fcheepvaart, en het ontydig aandringen ter vermeerdering van de landmilitie, zo als ook dc vertraagde voortgang der konsten en bloei der koophandel, die noodzakelyke gevolgftoet derwaarevryheid, daar aan moest worden toegefchreven.

Dit bewees voldoende, dat de algemeene volks-ftem tegens het tegenswoordig bellier van zaaken, en de toenccmcnde klagte wegens de werkeloosheid in de befcherming van het lieve vaderland, niet aangezet wierd door de byzondere inzigten van dezen of geenen, zo als men, uit gebrek van deugdzaame verantwoording, wilde opdringen , maar dat zulks wel deeglyk voortkwam, uit de levendigste bezeffing van de oorzaaken der onheilen, en de gevoeligste uitwerkzelen van dit bederf in het Staatsbewind , waar door de ongewapende Republiek bleef bloot gefield , om van een ieder die het maar goed vond onvriendelyke behandelingen te moeten ontvangen: Een Hollandsch koopvaardyfehip, van Wyburg gekomen, wagte op de reede vanKoppenhage na de aankomst van het beloofde Hollandsen convooy, het had, geduurende de gansche

af-