Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. EESCHRYV1NG. 361

als 't behoorde, den Staat een eerbaaren vrede aan te bieden.

T was wel zo, dat de-bemanning van een aanzienlyk getal oorlogfchepen, volgens bevinding, ten boogden bezwaarlyk zoude zyn, maar deze mocilykheid moest door den tyd worden voorgekomen, waar toe de gercede en dadelyke betaaling veel konde toebrengen; dan, hun Hoog Mogende begreepen, dat dit oogmerk boven al fpoedig zoude begunstigd worden, door het tot ftand brengen van het corps Mariniers , van 6000 koppen, bepaaldelyk alleen voor den Zeedienst, volgens een daar ai ingeleverd ontwerp, enkel met dat onder, fchcid, dat de Regimenten van dat corps niet zouden worden gehegt aan de Admiraliteits collegien, maar befchouwd, om gebruikt te kunnen worden op zodanige fchepen, als nodig zoude zyn, buiten onder fcheid van departement: Men veronderstelde, dat het daadelyk werkdclh'gmaaker van zulk een plan, den toeloop van volk tot den zeedienst merkelyk zoude doen aan neemen, en dew3-l alle de Provintien in d< opregting van het corps nu bewilligd had den, hoopte men, dat de traetementen vooi Z 5 d<

1782.

Sluiten