is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Negende deel. Beginnende met het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1782

IIO VADER LANDSCHE

, waarfchynlyk hier uit zoude ontftaan; het deel, welke de Regenten van Arnfterdam in het tot ftand brengen van dit zo gedenkwaardig befluit hadden genomen ; de bewustheid, dat de Raad deezer Stad hier in reeds genoegzaam bewilligd had, voor en al eer zy kooplieden nog eenig verzoek betrekkelyk dit onderwerp hadden gedaan ; de herrinnering eindelyk van het geene hier omtret reeds in 1778, met de lofwaardigfle vooruitzigten en bedoelingen was verrigt, en het welke nu zo opentlyk als algemeen wierd goedgekeurd, bragt bun in de onvcrmydelyke verpligting, om de fchuldige dankerkentenis daarvoor te betuigen, en de Burgervaderen, wegens de goede gemeente, daar mede geluk te wenfehen, dewyl door hunne ftandvastigheid en trouwe aankleeving aan de ware belangen van het vaderland in 't gemeen, en van Arnfterdam in het byzonder, die zich in alle de befluiten van den achtbaar en Raad zo kennelyk vertoonden , en die gewisfelyk de achting en eerbied van de latere nakomelingfchap zouden tot zich trekken, zo dikwyls de jaarboeken en gefchiedenisfen Van dezen tyd met de voorige wierden vergeleekcn, ter ontdekking,