is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Negende deel. Beginnende met het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1?82

tlï VADERLANDSCHË

.der Traólaaten, aan hunnen fchraapzucke den ruimen teugel te vieren ; ja die de braaffte Regenten van de aanzienlykde ftad in deze Republiek in 't aangezicht hadden durven hoonen, en aan de algemeene verachting bloot (lellen, als, door oogluiking, en anderzints, deelgenooten van diergelyk Verderf, dat de verontwaardiging van elk gevoelig hart nog te meer moest treffen, wanneer men in overweeging nam, hoe niet alleen de kooplieden van deze Stad, maar van gansch Nederland de trouw der Tractaaten zo heilig en ongefchonden hadden bewaard, dat'er, tot bewondering van elk onbevooroordeelde, in 't geheel geene bly. ken van het overvoeren van contrabande goederen voorhanden waren: De omdandigheid waar in deze lasterende inboezemingen plaats hadden gekregen, maakte die handelwyze nog haatlyker, naar dien men zulks verrigt had in eenen tyd, waar in de koophandel en zeevaart van Arnfterdam, met die van de ganfche Republiek, by gebrek van de nodige befcherming, op dewelke de Regeering van gemelde Stad zo dikwyls had aangedaan, zelfs voor den aanvang der onlusten tusfehen Groot Brittannie

en