is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het maatschappelijk verdrag, of Grondbeginzelen van het staats-recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 81 )

van toewijingen en andere dingen, die alleen in enkele ; plegtigheden beftonden , ' begon te bezi* gen; had men alle reden, om te vreezen, dat dit ambt min gcdugt zoude zijn, wanneer de nood het zelve eens werkelijk vorderde, en men zich di>3 gewennen mogt, om: het flegts als eenen ijdclen tijtel aantemerken, 'daar men het reeds te vooren meer maaien enkel tot nietige verrigtingen eener bloote ftaatelijkheid gebruikte.

Doch, in de laatfte-tijd-perken van het gemeene-bcst, waren de Rome/uen, toenmaals omzigtiger geworden, even ipaarzaain met het aanftellen van zodanig eenen ambtenaar, hoewel egter. met even weinig reden,-als. zij te .vooren daar omtrent al te ruim, en rekkelijk gehandeld hadden. Doch het was zeer ligt in te zien, ■ dat; deze vrees flegts weinig grond had; dat de zwakheid der hoofdftAd in dien tijd haare volkomen veiligheid .uitmaakte, met opzigte tot die ambtenaaren, die zich in der zelver midden bevonden; dat een hooggezaghebber in zekere gevallen'wel in. ftiat was, om de vrij-

III. Deel. F beid