Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIST OR IE-BESCHRYV ING- 29

ïiedenking gevallen zynde over de fouve- I reine raagt van hunne ed. gr. mogenden, onnoodig geoordeeld zou kunnen worden nader te verklaaren , aan wien gezegd kon worden wettig toe te behooren het regt van aanftelling van vlag - officieren ondefc het resfort der admiraliteits - collegiën , in de provincie van Holland en West-Friesland refideerende ; of, zo daaromtrent eene naauwkeurige verklaaring noodig wierd geoordeeld, 'er zou kunneh verklaard worden', dat gelyk alle commisfiën ter zee hier te lande altoos door den admiraal in der tyd waren verleend, aan den prins erfftadhouder, als admiraal generaal, onverminderd de fouvercine magt van hunne ed. gr. mogenden, wettig toebe. hoort het regt, om, van wege hunne ed. gr. mogenden, vlag - officieren onder het resfort van de collegiën ter admiraliteit, in Holland en West ■ Friesland refideerende, aan te Hellen, en aan dezelven commisfiin te verlcencn, welken als wel en wettig verleend behoorden erkend en geëerbiedigd te worden, en dat vervolgens aan zyne hoogheid moest worden vryge-

laa-

Sluiten