Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h is to rie-beschry ving, 37

grondwet, zo wel door Hun Ed: Mogen- . de de Heeren Staaten van Utrecht, als. door Hem, plechtig bezwooren zynde, een richtfnoer zoude zyn en blyven voor hun wederzydsch te houdene gedrag,

Ondertusfchen hadden de vier en twintig Heeren,welke bevoegd verklaard waren geweest, om de grieven der Burgers onder het oog der Overheid te brengen, de aanmerkingen, die dezelve hadden gemaakt op het Bericht, dat op den eerften van Herfstmaand door de bekende Staats, commisfte van neegen Heeren uitgebragt, en ten dien einde aan de ingezetenen bekend was gemaakt, in handen van den •Vroedfchap Eïk gefield, om het zelve in den Raad over te brengen. Voornoemde Heeren hadden daar in, op de nadrukkelykfte wyze, met mannelyke taal, aangedrongen op de vervulling van des Volks regtmaatige eifchen,op hunne wettige bezwaaren tegens dat Staatsbericht, en byzonder tegens het voorgeftelde ontwerp van een nieuw Regeerings Reglement ;zy begeerden het verbreeken der verachte kluifters van de oude vrye Conftitutie der ' C 3 re-.

784.

Sluiten