Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilISTÖRlE-ÉESCHRYVÏNG. 29

ne Hoog Mogenden haddert verkregen tot het bepaalen van den toeleg voor den Heer Reprefentant, zo fprak het van zelfs j \-olgens 't algemeen gevoelen, dar de Refolutie , genoomen zonder de Hoofdparticipanten en Bewindhebberen te befchryven, ja tegens het goedvinden van den eersten, niet konde voor deugdelyk gehouden worden. Men wilde, „ dat Bewindhebbe,, ren alleen moesten worden aangemerkt, „ als beftierderen van de goederen der ge„ zamentlyke deelgenootcn, die als de

waare eigenaars van het fonds der com,, pagnie moesten worden befchouwd, in

dewelke Bewindhebberen, wegens der„ zeiver gering getal, maar voor een klein „ gedeelte gerechtigd waren ; " om dat Bewindhebberen ter kamere Amfterdam, in den Jaare 1749 zich dus dusdanig hadden uitgedrukt : Indien men nu de deelgenooten als ware eigenaars van het fonds der Maatfchappye hield, waar van de Bewindhebbers alleen de beftiering hadden onder een bepaald gezag, zo volgde van zelfs, dat zyin zaaken, waar van de befchikking niet aan hun was overgelaaten, tegen het goedvinden van de Participanten, geene befluiten

kon-

Sluiten