is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Derde deel. Beginnende met het jaar 1768

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HrSTORIE-BESCHRYVINO. 83

'ie laatfte party verklaarden, na dat de wettigheid of onwettigheid der wederzydfche benoemingen, voor hen mondeling bepleit, én fchriftelyk betoogd was. Jonkheer Hesfel Douwe Ernst van Ailva, beklaagde zich egterover deeze uitfpraak, en leverde eerlang een betoogfehrift in by de Heeren Staaten van Friesland, hoewel zonder gevolg, want den Prinfe ErfiTadhouder had reeds Jonkheer Carel Bigot, Ontfanger Generaal van Friesland tot Grietman van Westdongeradecl verkozen. Doch deeze Heer bedankte ook voor de aanftelling, zo dat men wederom tot het maaken van eene nieuwe nominatie overging, waar op de gemelden Heer van Ailva, als, zonder tegenflreeving, de meerderheid van Hemmen hebbende, vervolgens ook doorzyneDoorluchtige Hoogheid tot Grietman van West dongeradeel benoemd wierd, alwaar reeds voor hem, zyne voorvaderen, meer dan honderd en vyfeig jaaren geregeerd hadden.

Van geen minder gewicht was het gerezen verfchil tusfchen het Hof provintiaal van Friesland en eenige Grietslieden en Magiftraaten, wegens de afzetting van eenen F % Pro-

'77-\