Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uzi

242 VADERLANDSCHZ.

van de tegenwoordige vergadering konde genomen worden, maar dar, het in dezen alleen aan kwam op de intentie van hunne Edel Groot Mogenden, by 't neemen van derzelver befluit ten opzigte van het fchikken der berg en hulp loonen aan de commisfarisfen van de püotage afgeflaan. " Hier over geraadpleegd zynde, wierd goedgevonden , dat gemelde commisfarisfen zou worden aangefchreven en gelast, om op zekeren dag, by dezelven te bepaalen» voor zich te ontbieden en doen verfchynen, de eigenaars en belang hebbers of derzelver gevolmagtigden, van de geborgene goederen uit het fchip Schootercog, als mede de bergers en helpers van dezelve goederen , om, wanneer zy den eisch der bergers, zo ten aanzien van de berg loonen als andere onkosten in deze gevallen, vernomen hebbende , en 't geen de eigenaars daar tegen zouden aanbieden , dezelve zo 't mogelyk ware , metden anderen te vereenen; en by ontflentenisfe van dien, daar omtrent eindelyk te befluiten, binnen de tyd van acht weeken na 't ontvangen van die bepaaling, zoals zy na billykheid zouden bevinden te behooren: zonder dat, volgens haar Edel

Groot

Sluiten