Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KISTORIS-BESCHRYVIN-rj. 245

Groot Mogenden befluit, van den zesden van Lentemaand, het zy by appel of anderzins , iets daar tegen zoude mogen Worden gedaan.

Hier op kwamen de Heeren Commisfarisfen van haare Edele Groot Mogenden tot de zaaken van de pilotage benoorden de Maaze, te Amfterdam in de herberg de Munt by elkander, alwaar zich de bergers en helpers insgelyks vervoegden , welke hunne rekeningen overgaven: De Heeren commisfarisfen dezelve nagezien hebbende, tragtten alles in der minne by te leg-; gen, doch, dit niet gelukkende, befloten egter, na overwogen te hebben, wat hen in billykheid te doen ftond, de eigenaars en belang hebbers der meergemelde goederen, te bevelen, de prys door hen omtrent de hulp en bergloonen gefield, binnen de tyd van agt dagen te bepaalen. De voornoemde eigenaars en belanghebbers vonden des niet tegenftaande goed, om de voldoening der bepaalde onkosten aan de bergers te weigeren, voorgeevende, dat de commisfarisfen welwaren gemagtigd, om de bergloonen te fchikken, maar geenzins om over de onkosten uitfpraak te doen; de Q 2 ber-

Sluiten