is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vierde deel. Beginnende met het jaar 1772

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-JBES CHRYVING. 245*

wierden, ten einde daar uit, als zynde de eenigfte redelyke oorzaak om hulp van anderen ,te verzoeken, de onmogelykheid gebleeke om zich zelve te kunnen redden.

Dat belangende de vermeerdering der Landmagt, hunne Edel Mogenden zich daar omtrend nooit ongenegen getoondhadr den, en ook nog niet'waren; zullende het ontwerp, 't geen tot dat einde wierd opgemaakt, afwachten, en als dan daar op fpoedig befluiten.

Het duurde niet lang of het bewuste ontwerp, ter vermeerdering der Landmagt,' kwam in 't licht, en wierd door den Prinfe" Erfftadhouder en den Raad van Staate, aan * de byzondere Provintien gezonden, ten einde zo in het zelve als in den aanbouw van vierentwintig Oorlogfchepen toeteftemmen. Volgens dit ontwerp zoude 's Lands krygsmagt, met 1386 paarden en 8927 hdofden verRerkt worden, waar van de kosten van jaarlyks onderhoud op ƒ 1560654-8-8, buiten de werf en aanritsgelden begroot waren. De Staaten van Stad en Lande, Waren de eerRen die in 't zelve zuiverlyk bewilligden, en welhaast daar in, door de Q 3 Staa»

'774-

Dntwerp n verleerdeing der andnagt.