is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vierde deel. Beginnende met het jaar 1772

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

falSTORIE-BESCHRYVIHG. 259

van alle onnoodig kosten by de Admiraliteiten, en door eene rigtiger invordering Her middelen te water, die collegien in ftaat te ftellen, om boven het gegeeven onderftand, uit derzelver middelen jaarlyks eenige fregatten uit te rusten, om tot befcherming der koophandel dezer Landen te dienen. Dat zy Heeren gemagtigden het voorfchreven ontwerp hebbende overwogen, het allezins gefcbikt hadden gevonden, om door dien weg een billyk genoegen aan de wederzydfcbe in deze verfchillende Provintien te doen erlangen, ten minsten, om eenigszins te bereiken de groote oogmerken, die dezelve onderling zich zo lange hadden voorgefteld , van zo wel de Land- als de Zeemagt van den Staat eeniger maaten te zien verbeteren, en waar omtrend by alle de Bondgenooten eenpaariglyk erkend was de hooge noodzaakelykheid, om eenige bekwaame maatregelen te neernen. Dat over zulks het waar belang van den Staat vorderde, dat een afkomst wierd gemaakt Van de raadpleegingen over zulk een gewigtig ftuk, en dat dierhalven aan hen Heeren Gemagtigden voorgekomen was, geen gefchikter middel te R 2 zyn