is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zesde deel. Beginnende met het jaar 1779

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het misnoegender Ne derlan ders over het bezwaar van Vrankrys op hun nenKoophandel.

12.0 VADERLANDSCHi;

len; alleen met uitzondering van de verf* 'ftoffen, ruuwe Hennip, Pik, Teer, Timmerhout , en eenige andere goederen: Van welk bezwaar nogthans bevryd bleeven de Steden Amfterdam en Haarlem. 's Lands Hoogfte Magten ontvingen niet zonder verontwaardiging dit fchor Befiuit van Zyne Allerkristelykfte Majefteit; 't fcheen inderdaad ingefteld, omj verbaazende uitwerkzelen voort te brengen onder de vreedelievende Ingezetenen van die Gemeenebest, die in geenen deele in haare getrouwighejd aan cle verbintenisfen met het Vranfche Hof hadden gewankeld, of reden gegeeven om hun van de vorige gunsten te berooven: De Republyk betragte alleen eene volkomene aardigheid en het was voorzeker een ganfche uitwisfehing van alle betrekking uit hoofde van Bondgenootfchap, om Haar, geduurendc de welmeenendfte onderhandelingen ter bevestiging van dezelve, tot verdeeldheid aan te zetten; te berooven van haare wezendlyke kragt en veiligheid: Deze daad mogt by eenigen vreeze inboezemen, by die zoude het ftoutmoedigheid veroorzaaken, en wederom by anderen hart verwekken, met verlangen, van ten eenigen. tyde zig van zulk eene

' har.