is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zesde deel. Beginnende met het jaar 1779

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE - BêSCHRYVING. 23

doen, die op deze Reede de tegenfpocde der Zee voor eenigen tyd ontweeken. Zy kon den zig niet in laaten over het geene op Zei was voorgevallen, maar vvenschten zulksi, het geheel buiten hun onderzoek tc ftellen zulke fchikkingen, oordeelden zy, behoor den Zyne Majesteit en de Engelfche Nati, te vergenoegen, zonder meer aan te dim gen op de gedaane te rug vordering. '£ wierd terzelvcr tyd bevel gegeeven aan hc Collegie van de Admiraliteit te Amfterdam Paul Jones te doen weten, hoe zy verlang den dat hy , zo ras mogclyk was , ondei zeil ging, dewyl hem nu tyds genoeg wa; verleend om zig in ftaat te ftellen van ir Zee te loópcn , en Haar Hoog Mogende hem geen langer verblyf konden vergun nen , te meer dewyl de naderende wlntei gelegenheid zoude kunnen gceven tot de grootftc onaangenaamheden in dit opzicht, welke zy volftrekt voornecmens waren te vermyden , en niet verwagten dat hy zig daartegen zoude verzetten , of Hun verplichten maatregelen te nemen die hem niet aangenaam konden zyn. Zyne Hoogheid den Admiraal Generaal wierd ten dien einde verzogt, om, door den Officier die het P S be-

1

p

t' >

: Paul

yones

vtotit

verzocht

te vertrek' ken.