is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zevende deel. Beginnende met het jaar 1780

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 VADERLANDSCHE

volgens dat zyne Majefteit eene voldoende fatisfaftie zoude geven, waar uit duidelyk konde blyken van de meening van zyne Majefteit, omtrent de behandeling van de Mogendheeden in den tegenwoordigen oorlog niet begrepen , derzelver grondgebied in het algemeen, en van de Republiek in het byzonder: immers zyne Majefteit behoorde te geloven, dat als een vrye Mogendheid zig moest bloot gefteld zien aan foortgelyke aanvallen, alle zekerheid en veiligheid, zo binnen als buiten de Republiek, dan zoude afhangen van de magt alleen; en voorwaar die mishandelingen kwamen nog minder te pas opzigtelyk.Nederland, dat, geduurende een eeuw, met Groot Brittannie in vrcede en vriendfehap verbonden was, en niet geweigerd had, om, zo dik wils het dc koning had gelieven te verzoeken, aan de koophandel van haare eigen onderdaanen , met opzigt tot de Noord- Amerikaanen bepaalingen te maaken, die haar de dankzegging van het Britfche Hof hadden verworven. Geweld fcheen wel moest nu het het loon zyn voor menigvuldige weldaaden, althans de Engelfchen hadden tot nog toe geene van hunne gepleegde verongely-

kin-