is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zevende deel. Beginnende met het jaar 1780

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRYVING. 235

welken aldaar ten hoogften vereischt en volftrekt noodzaakelyk wierden, derwaards zenden. Dit bleef het ernffigfle onderwerp der raadpleging van de Heeren Staten, terwyl de handelaars malkandcren opwekten , om daar in te voorzien , cn met vlydt en moeite het gemis der vereischte convooijen te vergoeden , daar toe zulke middelen by de hand neemendc, waar door men het onregtmaatig Engelsch geweld konde fluiten, ieder, de eene minder de andere meerder , deelde in de fchaadens zo onverwagt hen aangedaan, dus konde het niet anders zyn, of de onderneemingen welke daar tegen werkten moesten ingang vinden, hoe verfchillig deeze dingen door anderen mogten worden befchouwd; de Koophandel moest langs de beste wegen gaande worden gehouden, zy was te teder van aart, en zoude, door eene volkomene opfchorting, na elders een uitweg zoeken, waar van zy voorzeker naderhand niet weder herwaards zoude zyn te leiden; de hiftorien getuigden, hoe dat dezelve, door de geringfle oorzaken, van het magtige Tyrus naar Alexandrien was verplaatst, van daar naar Venetien gebragt,

van

1780.

DeKoop-

liedcn

/erzoe-

kenhunne

Schepen

e mogen

:quipe

ren.