Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRYVING. 27

Vorflen hunnen waaren roem geeven; dan, helaas! men zach wel haast , dat alle deze voorgeevens, op de Grondflagen van Heersch zucht gevestigd bleeven; de oude lust tol Zeerooven, voor 15 Jaaren geleeden, zc toomeloos aan de Nedciiandfche Vlootcn gc pleegd, begon weder te ontvonken, en d< Hollandfche Handelaar mogt met reden vree zen, dat zyn welvaart wel haast zoude ver mindert worden.

Drift en verwoedheid nam, in de Britfcb Raadsbefluiten de overhand, alle Commer cie niet alleen, maar ook alle ommegang met de rebellerende Koloniën van Amerika wierden verboden , het wierd tot een Wi gefield; niet tegenftaande de Hertogen va Manchester en van Ricbmond, verklaarden dat zulks , wreed, willekeurig, ftrydig m< Volks vryheid was, en gefchikt om de coi ftitutie van het Ryk om ver te werpen. E Volkplanteren konden, hier door, niet me in twyffel trekken, of men tragtte hun, im list, of geweld om den tuin te leiden, we in 't ooglopend, kenmerk van lafhartighe zy niet wilden op zig laaten: zy bragti tusfehen de 70, en 80, 000, Man in 1 Wapenen ; maakten gewigtige toebereidz

lei

1775- ,

Engelfcht roof' zucht.

! Verbod

_tegens

"den handel en om gan^ met *

5de Kolct"

^nisien.

ri

>

tt 1e;r :t k id :n ie e-

Sluiten