is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyfde deel. Beginnende met het jaar 1775

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^778-

Ongeoorlofdehandel op. N. Amerika.

}

:

i

j j i

1

't

178 VADERLANDSCHE

den zyn uitgebragt, het geen wy, in het vervolg dezer Gefchiedenisfen, by een byzonder onderzoek der reden van den openbaaren Freedebreuk in 1781, zullen openleggen. . Het is bekend, hoe dat een geheime handel en ongeoorloofde Scheepvaart, ter bekoming van Campcchiehout, of veele andere producten , dc opkomst is geweest /an aanzienlykften der Hollandfche Koopieden; cn niemand, maar ccnigzinds een •egtmaatig doorzien gebruikende, kon tegenpreeken, dat 'er nu, zedert eenige jaaren, Joor verfcheidene Nedcrlandfche handelaars, chatten wierden vergadert, uit geene regttrceks betaamende ovcreenkomifen met zomnige Engclfchcn en Noord Amerikaanfche Volkplanters. De nyverheid , onaffcheid>aar van de Koophandel, bragt zodanige uitwerpen ongevoelig tot ftand, en hield iet herdenken van gezetter piigten terug; lus was het van alle tyden bevonden ; cn teeds meer geöorlofd geacht, naar masten de 'ommercie, als de waare hoofdbron cn het naffcheidbaar wezen van 's Lands beftaan, /ierd befchouwd. Nederlands Hooge Magen gaven nogthans nimmer een fchyn van oedkeuring te kennen, als hunne ingezetenen ,