is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fsraëh't. Gefchied. van Zedekia tot Christus. 79

welgevallen vorsten toevoegden, maar het gelukte zelfs, door den invloed en de befcherming der Romeinen, zekeren Herooes, een dapper man , in Idumcea of. het land der Edomiten gebooren, bijna veertig jaaren vóór de tijden van Christus, den koninglijken throon der Jooden te beklimmen. Hij was, wel is waar, zeer ondernemend, ftout , fchrandcr , of liever arglistig , en gelukkig in het bereiken zijner oogmerken, maar, tevens, ook een der gruwzaamde vorden , zoo onrechtvaardig , als geweldaadig , in fchijn een ij veraar voor den Joodfchen Godsdienst, en, evenwel, tevens een begunfliger van den Hei' denfchen. Onder deezen koning leefden de Jooden, toen Christus in de wereld verfcheen. Aan hun eigen gedrag hadden zij de, verdruk, kingen te wijten, welke hij hen lijden deed, en niet minder de voldagen onderwerping aan de Romeinen, welke zij niet geheel ongegrond voor eene Godlijke draf hielden.

IV. Met deeze tijden, echter, houden de Jooden nog niet op, een zeer merkwaardig Volk te zijn. Maar tot dus verre waren zij zulks alleen in de oude wereld. Hunne Godsdienst niet dechts , maar ook weldra hunne gantfche toeftand onderging, federd de tijden van Christus, eene ongemeene verandering, en moet daarom eerst met de gefchiedenis van den Christclijken Godsdienst vereenigd worden. Zoo ziet gij dan, jonge lieden, in dit belangrijke gedeelte der Joodfche gefchiedenis , een af beeldfel van Gods wil en gedrag

jé*

Het fatlang en ér nuttigheid der Jmdfche gefchiedenis.