is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet en fcbappen en kunsten.

90 I. hoofdd. Oude gefchiedenis. in boek. n afd.

én tevens voor hunne eigene gelukzaligheid bevorderlijke wijze, te vereeren; maar zij waren, vermoedlijk,de eerden, die deeze hulpmiddelen uit het oog veiiooren, en zich aan eenen zoo valfchen, als Gode onwaardigen godsdienst overgaven. Gij hebt hier boven (bladz. 5a) deszelfs oorfprong reeds gelezen >, als mede dat om die reden Abraham deeze landen, zijn vaderland, verliet. De Afgoderij, welke bij deeze Volken in den beginne in de aanbidding der derren bedond, leerde hen, van tijd tot tijd, pok aan gedorvene menfchen , en vooral aan hunne koningen, godlijke eer bewijzen. Daar de tempels en beelden , welke men daartoe gebruikte, van goud, zilver en andere kostbaarheden fchitterden; daar de gewaande Godheden en de aan haar geheiligde plegtigheden fteeds vermenigvuldigden, en zoo wel de priesters hun belang, als de menfchen over het geheel hun genoegen daarin vonden, is het geenszins te verwonderen , dat deéze dwaaze Godsdienst zoo geliefd gewórden en gebleven is. Deeze grove zonden tegen den Allerhoogften, om hunne eigen grilligheden en zinlijke lUstcn, bij de inrichting van hunnen openlijken Godsdienst, den voorrang te geven boven zijne bevelen , begingen de menfchen, ten allen tijde, zeer dikwils en op veelerleije wijzen.

III. Men v©nd" bij de Bahijloniërs eene talrijke meenigte priesters van hunnen Godsdienst , die tevens geleerden waren, en naar hun vaderland Chaldeeërs genaamd werden.

Hunne