Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Romeinen. 447

imirtder bepaald waren, doch zich, evenwel, dechts zeldzaam zien lieten , genooten bij de Romeinen meer vrijheden, fchoon geene andere, dan betaamlijke. Men verbood haar zelfs ten drengden het wijndrinken, opdat de goede zeden door deszelfs misbruik , waartoe men zoo ligt kan vervallen , niet lijden zouden. Voor het overige werden de Romeinfche vrouwen, (of wilt gij haar liever, naar haaren eernaam , Matroonen heeten?) als voortreflijke voorbeelden van vrouwlijke deugden aangezien , daar zij niet alleen veel toebragten tot de verftandige opvoeding haarer kinderen , maar zich dikwijls door waare Romeinfche gezindheden en deugden van vrijheidliefde , ftandvastigheid en moed beroemd maakten, gelijk zij ook deeze zelfde deugden bij. hunne mannen wisten te onderhouden., Alle deeze goede hoedanigheden bleeven den Romeinen wel niet algemeen en bedendig bij ; echter vond men zelfs in de laatde tijden van hun Gemeenebest, daarvan nog een genoegzaam aantal voorbeelden. Hoe zeer ook ontaarting en zedenbederf, van tijd tot tijd, bij hen toenamen : het is, echter , voor de weldenkende beminnaars der gefchiedenisfen altijd hoogstaangenaam, zelfs in zulk eenen toeftand, de fpooren van belanglooze vaderlandsliefde en de heerlijke werking des geests natefpooren , en daarbij met hunne gedachten ftil te daan. Eenen Marius en Sijlla kan men in deeze gefchiedenis niet onverfchillig voorbijgaan , fchoon zij niet dan eene geduchte nagedachtenis voor

hun

Sluiten