is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£o6 II. hoofdd. Nieuwe gefchieden. iïboek.

De ondergangvan Jerufalem bevestigt de waarheid van den Christelijken Godsdienst.

Jooden uit deeze fterkten verdreven heeft: want wat toch zouden menschlijke handen en werktuigen tegen zulke gevaarten uitrichten? " Zoo erkende een Heidensch vorst, dat hij zonder Gods onderfteuning niets vermogt; en de Jooden bemerkten niet, dat zij van God werden verlaten.

VIII. Dan het merkwaardigfte en leerrijkfte in deeze gebeurtenis beftaat hierin, dat de fchikkingen en bedoelingen van God in dezelve zoo onloochenbaar duidlijk waren, en zoo veel toebragten ter bevestiging van den Christelijken Godsdienst. Indedaad waren geene menfchelijke poogingen, hoe ernflig ook en aanhoudend, in ftaat om Jerufalem en den tempel te redden , dewijl God befloten had, dat ze niet langer zijn zouden. Wij zwakke en feiibaare menfehen durven ons anders niet vermeten te zeggen, dat God een of meer van onze mede menfehen voor gepleegde misdaaden door tijdlijke rampen, die wij hun zien overkomen, ftraft. Dit zou een ligtvaardig en onbarmhartig oordeel zijn van fchepfelen, die zoo weinig van Gods wil en oogmerken doorzien; te meer, daar tijdlijke rampen dikwijls ook vroome menfehen treffen, wien zij onmooglijk ter ftraffen kunnen toegevoegd zijn. Doch in dit bijzonder geval weeten wij zeker, dat God, die, van de vroegfte tijden af, het Israëlitifche Volk door tijdlijke onheilen plag te tuchtigen, doch daardoor tevens te verbeteren en tot zich wedertebrengen, hetzelve met eene tijdlijke ftraf

heeft