Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li % II. iioofdd. Nieuwe gefchieden. h boek.

Hunne rampen wordtn gemaatigd,

niet meer binnen de muuren des tempels te Jerufalem zoude bepaald blijven ; maar dac men God overal op eene hem behaaglijke wijze zou kunnen verëeren, wanneer dit flechts met een braaf hart gefchiedde. Ook werden de uitwendige omftandigheden der Jooden weldra verbeterd. Nadat hunne magt zoo aanmerklijk was verminderd, hielden de Romeinen op hen te verdrukken. Voordaan mogten zij in en buiten PaLtflina zoo wel Godsdienstige vergaderplaatfen, of Sijnagogen ftichten, waarin men zich voornaamiijk met bidden, lezen en het verklaaren hunner Heilige Gefchriften bezig hield, als fchoolen , of gebouwen ten gcbruike tot het onderwijs van jonge lieden, bijzonderlijk van de zul ken , die geleerden en leeraars wilden worden. Nog vóór het einde der eerste eeuw verkrcegen zij het recht, om zich Patriarchen te kiezen, of, liever, opzichters over hun in zoo veele Landen verlirooid Volk, ten einde de goede orde en onderlinge eensgezindheid onder hetzelve te handhaaven. De Romeinfche keizers zelve bevestigden hen als de hoogste opzichters over den Godsdienst en de zeden der Jooden, voor zoo verre de eerste na het vernietigen der offeranden nog konde plaats hebben, en als de voornaamste uitleggers der in hunne Heilige Gefchriften vervatte wetten. De inrichting van Godsdienst, kerken, bédehuizen, fchoolen en leeraars: alles flond onder deeze Patriarchen, waarvan 'er weldra

twee

Sluiten