is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 II. hoofdd. Nieuwe gefchieden. in boek.

hoogst-rechtvaardige aarde een goedkoop onderhoud vinden. Zij hebben wel geene meenigte van ootmoedige gunstbejagers , die zich reeds vroeg in den morgen vergaapen aan derzelver prachtige wooningen en kostbaare kleederen; maar ook deste veiliger en zachter is hunne rust, en deste vreedzaamer hun leeven, dat geen bedrog kent, en veele rijkdommen van eenen anderen aart heeft. Zij zitten vrolijk op hunne ruime hoflieden , vermaaken zich in grotten, aan ilroomende beeken en in koele dalen, daar men de osfen hoort loeijen, en hen de zoete flaap onder eenen boom bevangt. Bij hen ziet men eene door arbeid geharde en met weinig vergenoegde jeugd, veel godsvrucht en eenen ecrwaardigen ouderdom. Bij hen heeft de rechtvaardigheid, eer zij de aarde verliet, zich nog het langst opgehouden, en de duidlijklle voetftappen nagelaten. Doch mij behaagen boven alles de hoogere weetenfchappen. Inzonderheid verheug ik mij, wanneer ik de oorzaaken van alles, wat aan den hemel en op aarde gefchiedt , mag navorfchen. Ben ik echter fomtijds niet fcherpzichtig genoeg om de geheimen der natuur te befpieden: dan mogen velden en rivieren, welke de dalen doorftroomen, en groene wouden mijn hart, dat van geene roemzucht weet, een volkomen genoegen verfchaffen ! Alzins gelukkig, indedaad, is hij, die de oorzaaken der dingen doorgrondt, en zich boven alle vrees voor den dood en de toe-

ko-