is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Arabieren. 4°5

VIERDE BOEK.

Geschiedenis der Arabieren.

Van Muhamed, den ftichter van eenen nieuwen Godsdienst en Rijk, tot Mojlaafem, den laatften beheerfcher des Arablfchen RijkSr

Van het jaar 622 tot 1258 na de geboorte van Christus. Bijna zes en eene halve eeuw-

I.

De ondergang van een zoo oud, groot , bloeijend en magtig Rijk, als het Romeinfche was, ook toen het nog in zijn Oostersch gedeelte bleef voordduuren , zal u, mijne waardden, ongetwijfeld nieuwsgierig hebben gemaakt om ook die Volken , welke het meest tot deszelfs val hebben toegebragt, de Arabieren en Turken naamlijk, nader te leeren kennen. Het is dus ook hier de gefchiktfte plaatst in de nieuwe wereldgefchiedenis, om u derzelver lotgevallen te befchrijven. Nevens deeze beide Volken , die, van tijd tot tijd, in Afië, Africa en ten deele zelfs in Europa , de plaats der Romeinen hebben ingenomen, Zult gij u, uit hoofde van den natuurlijken famenhang der Cc 3 ge-

Overgang

van de GriekschRowe'm.fche tot de nieuwe Oosterfche gefchiedenis.