is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Arabieren. 407

arbeid zijn nog genoegzaame gedenkteekens voor handen , fchoon hun Rijk reeds vóór zeer langen tijd vervallen is.

III. Hun vaderland Arabië is een der grootfte fchierëilanden , daar het van drie zijden door zeeën befpoeld wordt, van den Perfifchen zeeboezem naamlijk, van de in* diaanfche wereldzee, en van den Arabifchen zeeboezem". Het behoort, wel is waar, tot Jjië, maar helpt tevens dit werelddeel met Africa verëenigen. Uit hoofde van de verfcheidenheid zijner landerijen en derzelver gefteltenis , wordt het in het fteenachtig, woest en gelukkig Arabië verdeeld. Uit de Bijbelfche gefchiedenis weet gij reeds, mijne waardften, dat het de woestenijen van Arabië waren, door welke de Ifraëliten, veer< tig jaaren lang, op Gods bevel, door Moses geleid werden*, dat zij aldaar, op den berg Sinal, de Godlijke wet ontvingen , en dat dus in deeze gewesten de belangrijkfte en wonderbaarfte gebeurtenisfen , reeds vóói eenige duizende jaaren , zijn voorgevallen. Doch, niettegenftaande de meenigte van zandwoestijnen en bergen , ontbreekt het, echter , Arabië geenszins aan vruchtbaare en aangenaame landdreeken van groote uitgeftrektheid. Behalven om zijne graanen, wijn en dadels , was het in vroeger dagen voornaamlijk beroemd uit hoofde van de voortreflijke fpecerijen en rnijrrhe, bijzonderlijk om de wierookgeuren en balfems , ja zelfs ©m het goud, dat men 'er aantreft. Ir Cc 4 laa-

BefchrijvanArabië.