is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Arabieren. 409

geheel Arabië éénen éénigen algemeenen vorst of koning gehad. Nooit is het ook door een der nabuurige magtige en 'krijgshaftige Volken, door de Babijloniërs, Perfen of AEgijptenaars overheerd. Derzelver veroveringen in Arabië waren weinig beduidend en kortftondig. Zelfs de Romeinen hebben zich flechts enkele Arabifche Hammen kunnen onderwerpen. De uitgebreide woestenijen , en de hooge en fteile bergen der Arabieren, wederhielden de vreemdelingen van derzelver land in te dringen. Hunne vrijheidliefde maakte hen ook dapper genoeg om zich tegen zulke aanvallen te verdeedigen. Liever vielen zij zelve aan op nabuurige Landen, en verrijkten zich aldaar met roof. Hunne veelvuldige onvruchtbaare oorden, waarin zij een kommerlijk leeven leidden, wekten hen daartoe op. Immers Volken , niet uitneemend befchaafd, en door geene gemeenfchaplijke wetten en rechten met andere Natiën verbonden, achten het geenszins ongeoorloofd, maar veeleer roemrijk , dezelve door hunne meerdere dapperheid van die goederen en fchatten te berooven, waaraan zij in hun eigen Land gebrek hebben. Zo leefden dan ook de Arabieren, zelfs nog zes eeuwen na den öorfprong van het Christendom. Behalven de Sabceërs in het gelukkig Arabië , die handel dreeven in fpecerijen, en wier koningin den wijzen Salomo bezocht, zijn inzonderheid de Saraceenen, C c 5 een