Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Perfen'. 471

weg tot den troon . federt welken tijd hij onder den naam van Kuli Khan beroemd is g geworden. Als veldheer, bad deeze nieuwe vorst groote gaaven. Hij floeg de Turken zoo befl-isfend , dat zij de Landen, aan zijn Rijk ontroofd, moesten terug geven; drong tot het Mogoifche Rijk in Indië door; overweldigde aldaar alles, wat hem voorkwam , en bragt ontelbaare fchatten uit hetzelve mede. Echter konde hij in zijn eigen Rijk het uitharden van veelvuldige opftanden, door zijne willekeurige en wreede regeering veroorzaakt , geenszins voorkomen Zulk eene famenzweering kostte hem ook het Jee ven. Toen de moordenaars op hem aanvielen, bad hij om genade; doch zij gaven hem ten antwoord: dat hij zelf aan geen mensch genade beweezen had , en dus ook geene verdiende. Eene verfchriklijke waarfchouwing voor menfchenhaatende wreedaarts 1 Na zijnen dood fteeg de verwar¬

ring in het ongelukkige Perfifche Rijk ten hoogden top. Zijne opvolgers, ftadhouders en veldheeren, nevens andere onderneemende mannen , die eenen hoop krijgsvolk famen wisten te brengen, betwisteden elkander, onder veele gevechten en verwoestingen, den troon. Van tijd tot tijd werd het Rijk verdeeld tusfchen twee van deeze vijandige troonbetvvisters , waarvan Kerm Khan , die eerst vóór weinige jaaren geftorven is , de magtigfte en in Europa het meest bekend was. Hij konde noch lezen noch fchrijven, Gg 4 eit

Kuli Lvüan.

Sluiten