Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'472 II. hoofdd. Nieuwe gefchieden. vi boek.

Inborst en laatere toeltand dei Perfen.

en gedroeg zich ook in andere opzichten enkel als een krijgshaftig wreedaart. Een zijner broederen leerde eerst in zijn vijftigfte jaar, tegelijk met zijne kinderen, lezen. Zijn zoon Abolfat Khan is hem in de regeering opgevolgd. Onderfteld zijnde , dat gij de naamen van alle deeze vorften niet in uw geheugen kondet bewaaren, dan nog zoudt gij met moeite kunnen vergeten, dat zij eene reeks van bloeddorftige menfehen uitmaaken, die , hadden zij den troon van een groot Rijk niet bezeten, zelfs nimmer verdienden genoemd te worden ; fchoon men dit ook nimmer doet, zonder hunne nagedachtenis te verfoeijen.

VII. De Perfen zelve, die zoo veele geweldenaarijen en verdrukkingen van hunne vorften verduurd hebben, zijn niet meer die oude krijgshaftige Perfen van hun eerfte en tweede Rijk. Van deezen zijn nog Hechts eenige overblijfzels in een taamlijk aantal , onder den naam van Gebers of Gauërs, das is, ongeloovigen, (gelijk zij door de Muhamedaanen genoemd worden,) in Perfië en Indië, alwaar men hen Parfis (of Perfen) noemt, voor handen. Deezen hebben hunnen kunstloozen Godsdienst en hunne oudfte zeden bewaard, zijn meestendeels landbouwers, daglooners en werklieden, wel onkundig, doch zeer arbeidzaam. De tegenwoordige Perfen zijn een mengfel van inboorlingen en veele vreemde Volken , welke zich, van , tijd tot tijd, in derzelver vaderland hebben

ne-

Sluiten