Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Perfen. 473'

nedergeflagen : eene meestendeels rustlieven de, aan pracht en wellust overgegeevene en, daarenboven, vrij wél befchaafde en beleefde Natie, doch geene bijzondere vriendin van den arbeid. Echter hebben zij in eenige kunften en weetenfchappen eene nuttige en zinrijke vlijt betoond. Hunne taal, welke aangenaam en fierlijk is, gelijkt eenigzins naar het Hoogduitsch, doch is met veele Arabifche woorden vermengd ; gelijk zij mede de letters der Arabieren hebben aangenomen. Hunne gedichten en gefchiedfchriften worden voornaamlijk hooggefchat. Zij bezitten voortreflijke handwerken vancatoen, geiten- en kemelshair, wol, en vooral van zijde , waarvan in Perfië eene ongemeen groote meenigte geteeld wordt. Hun Land brengt de beste paarden van het Oosten voord ; alsmede uitneemend goeden wijn , dadels , fafraan, boomwol, tabak, veele natuurlijke geneesmiddelen, als rhabarber, manna , fenebladen, en in het algemeen bijna alle de fchatten der natuur. Den invvooneren mangelt het flechts aan eene wettige orde, vrijheid en veiligheid om dit alles beter te kunnen genieten , en door den koophandel meer uittebreiden. Door eenen eigendunklijken en wreeden regeeringsvorm en de ellen-, den van bïnnenlandfche oorlogen, is hun de moed tot het bearbeiden en nuttig gebruiken van hun heerlijk Land, aanmerklijk benomen Overal, en zelfs in de eigenlijke hoofdftad Isfahan (welke wij Ispahan noeGg 5 men,)

Sluiten