Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( V )

iverlaten, zoo veel meer gevoelen zy lust en kracht, om het goede te doen. Hun wil is geheel aan den zynen onderworpen, en op dezen ;grondfteun rust hunne gelukzaligheid. Zelf wanneer Hy het goed voor hen acht, dat zy, hier beneden, arm zullen blyven, zyn zy daarmede te vrede, om dat het zyn wil is; en Hy ykan toch niets willen, hetgeen hun Ichadelyk :zou zyn. Dr. Lutker dankte God hartlyk voar izyne armoede; en, inderdaad, er is z©o veel izegens verknocht aan de armoede, dat de arme theiligen God eens daarvoor danken zullen; hoe\wel eene vleeschlykgezinde waereld het niet be[grypen kan. Het was een troostlyk woord, hetiwelk eens door een heilig man gezegd is: „ Wy „ zullen, in de eeuwigheid, God meer loven „ en pryzen, voor ons verlies, - voor ons kruis,— ,„ voor onze krankheden, bekommernisfen, en. ,„ alle in dezen tyd geledene tegenfpoeden, dan „voor alle dedingen, welken ons vergenoegd „ en vermaakt hebben. Lieve reisgezel! Opoffe„ ring en overgifte in den wil Gods is u en myn „ voorrecht, belang en plicht." Herinner u :dikwyls, myn Vriend! dat de weg gedurig aftkort; haast zyn wy ten einde van onze pelgrimIfchap. Ik geef myn hart aan u; laat my het luwe hebben. Hoewel wy pelgrims zyn, laat tons maar zulk» pelgrims wezen, die welgemoed izyn; ja laten wy ons te aller tyd verblyden, en wrolyk zyn in den Heere onzen God ! Is de waereld ellendig en bedroefd, zy heeft er reden ttoe; maar welke redea hebben wy, om mismoedig

Sluiten