is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Duitfchers. II Tijdvak.

Junde, en overwon hen dus zoo dikwijls hij hen zelf aanviel; doch daar zijne andere oorlogen en bézigheden hem dikwijls naar andere Landen riepen, waren de Saxen tegen zyne bevelhebbers gelukkiger. In het algemeen oorloogde men in dien tijd geheel anders als tegenwoordig. In deezen zoo langduungen Saxifchen krijg zijn flechts cwee voornaame veldflagen , beiden in één jaar, m het tegenwoordige Osnabrusfcht geleverd; meestal belfond het vechten in kleine fchermutfelingen ; daarentegen werd er, nu aan deezen dan aan genen kant eene ftreek lands te vuur en te zwaard verwoest, terwijl men op alle de overige piaatzen in rust bleef. Ook werd de oorlo^ verlengd, omdat men in Saxen, dat nog weinig bebouwd was, veele wouden en moerasfen! geene fteden, en naauwlijks eenige vestingen vond; zoo dat zich een krijgsheir, eenigzins diep doorgedrongen, flechts korten tijd in hetzelve konde handhaaven. De Saxen, eindelijk, vochten tevens voor hunne vrijheid en Godsdienst, en hernamen dus, hoe dikwijls ook teTuggedreeven, telkens hunnen moed en krachten. Karel rukte in het begin van den oorlog^ binnen Westphaalen naar de Wefer, veroverde het üot Ehreshurg, en verwoestte de Irmenzuil, van welke men niet weet, of zii een afgodsbeeld , dan of zij een eerezuil van den, m vroegen tijd in deeze gewesten beroemd geworden , verlosfer van Duitse», tand, Herman , geweest zij. Aldaar was M 4 bet

Van het jaar 400 tot 843 n: de geb. van C.