is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I otewijk XII. de va. der des Volks.

i I

(

184 II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. x boek.

verbeteringen van zijn hof en Rijk, en bad Lodewijk den twaalfden, die tot hiertoe hertog van Orleans heette, een' kleinzoon van Karel den vijfden, tot opvolger. Ook deeze vorst zocht zijne aanfpraaken op verfcheidene Landen van Italië te handhaaven, en bragt het hertogdom Milaan, Genua, en de helft des koninrijks Napels , onder zijn gebied. Doch fchoon hij in het groote verbond tegen Venetië, in den beginne der zestiende eeuw, meest werkzaam was, verloor hij, echter, niettegenltaande alle zijne zegepraalen, weldra weder alle zijne Italiaanfche veroveringen. Deste weldaadiger was hij voor zijne onderdaanen. Hij had zulk een' onveranderlijken afkeer van hen met belastingen te drukken, dat hij fomtijds in het tegenövergeitelde uiterlle, wanbetaaling uit geldgebrek, vervallen moest. Men berpottede zijne fpaarzaamheid; doch hij :eide : „ het is mij liever, dat men laaröver lagche , dan over mijne verkwis:ing treure." Hij ligt de wetten handhaven, fchoon hij zich fomtijds door woesten tn aanhoudenden aandrang verleiden liet , Dm iets, met dezelve flxijdig, te befchikken. In het algemeen eerbiedigde men zijne liefde voor zijne onderdaanen zoo zeer, dat men hem den eernaam van vader des Volks ^af. Hoe edel hij ook in andere opzichten, dacht , blijkt uit het antwoord, dat hij aan ?en' hoveling gaf, die hem den Franfchen veldheer herinnerde, van wien hij weleer,

toen