is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebson St.in'tjaai Ï429.

. COMINEi

St.in't jaa 1509.

1S6 II hoofdd. Nieuwe Oefchieden. x boek.

tiende eeuw, de opper-fchrijver van de hooge fchool te Parijs, Johannes Gerson : een man, die veele wangebruiken van zijnen tijd ten aanzien van Godsdienst, geestlijkheid en zeden vrijmoedig en welfprekend aantastte, en zelfs bewees, dat de kerk de paus wel misfen kon; doch, om zijn'roemrijken ijver, veele onaangenaamheden en gevaaren te lijden had. Men vond omtrent deezen tijd nog meer Franfche leeraars, die zeer nadruklijk op eene kerkhervorming aandrongen; en, echter, bleef het Hechts bij klagten en voorflagen, dewijl de Franfchen, fchoon eenigzins vrijer over den paus denkende dan de meeite overige Volken, aan hem, echter, niet min onderworpen bleeven, dan aan het bijgeloof, waarop zijn troon rustte. Somtijds fcheenen de koningen zich van dit dubbele juk te willen verlosfen; gelijk inzonderheid Lodewijk. de twaalfde , die den paus boöorloogde, en met den val zijner opperheerfchappij bedreigde. Doch dit gefchiedde alleen, omdat de paus zich tegen de veroveringzuchtige oogmerken van den koning in Italië' verzette: en daarenboven werden zijne bedreigingen door geene ftandvastigheid ■ onderfteund. Naauwlijks hadden de Franfchen nog hunne krachten beproefd in eenige zinrijke kunst of weetenfchap. Hun eerde goede gefchiedfchrijver omtrent dee1 zen tijd, Philippus van Comines , een Vlaamsch edelman in dienst van Lo-

db-