is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bevel van Nantes in het jaar 1598.

214 II hoofdd. Nieuw Gefchiedsn. x boek.

oorlog beiden, wiens edele en vrije geest nog in zijne gefchriften allerwegen doorftraalt, zeide hem bij deeze gelegenheid: „Tot hier. „ toe heeft uwe majefteit God nog flechts „ met den monde verloochend: daarom heeft „ Hij u flechts aan den mond laten kwet,,.fen. Doeh wanneer gij Hem in uw hart „ zult verloochend hebben, dan zal Hij ook dit „ trouwlooze hart laten doorhooren." Hendrik wilde vooi al de tweedragt, welke tot dusverre zijne onderdaanen bedorf, met wortel en tak uitrooijen. Hij verklaarde zich befchermer der beide Godgeleerde partijen, De Roomsch-Catholieke kerk behield wel, als de heerfchende, veelerleije voorrechten; doch hij fchonk zijnen ouden geloofsgenooten, den hervormden , eenen Godsdienstige vreede, waardoor zij niet flechts zeer aanmerklijke vrijheden en rechten, maar ook het, weleer reeds toegeftaane, verlof wederkreegen, om, ter hunner beveiliging, eenige vestingen met hunne foldaaten, doch onder het opperbevel van den koning, te bezetten. Deeze werden dus vrijplaatfen genoemd, waarvan Rochelle, een zeer wélgelegene koopftad met een haven aan de Noordzee, de voornaamfle was. Daar dit bevel te Nantes, een andere belangrijke eeeflad in Bretagne, werd uitgevaardigd, kreeg hetzelve den naam van het Edikt of bevel van Nantes. Doch ook deeze wet, of liever de pooging, om met haar de Christelijke gewetensvrijheid intevoeren , en van de burgeroorlogen, waarvan men den Godsdienst

ten