Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

i

d

2

£ e

ii

li

d d d

d É

i i

l t 1 <

1

Hendrik IV. wordt vermoord.

20 II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. x boek.

lierbij voegde hij nog eenige redenen: en e koning nam hem zijne vrijmoedigheid

00 min kwalijk , dac hij hem na eenige daen tot zijnen opperden veldtuigmeester, of ïrlfen opzichter over het gefchut aandelde,

1 welken post hij zich op nieuw verdienscjk maakte. Andermaal rees de toorn des onings over de nadruklijke voordellen, hem oor Sullij over eenen begaanen misdag geaan, zoo hoog, dat hij hem mee deeze wooren verliec: „ dac is een mensch, dien ik niec mger dulden kan : hij doet niec anders, an mij cegenfpreken. Doch ik zal mij van em wel doen gehoorzaamen; ik wil hem in een veertien dagen wederzien." Echter eeds des morgens van den volgenden dag ;af hem de koning een bezoek , bevond lat Sullij reeds drie uuren voor 'skonings >elangen bézig was geweest , toonde hem laaröver zijne verwondering en liefde , en noedigde hem aan, om zijn tot hiertoe geïouden gedrag te blijven voordzetten.

VI. Hendrik de vierde was een der ^rootde veldheeren; en voerde, echter, niec 3an gedwongen , om zich en zijne eer te rerdeedigen, den oorlog: te meer, daar zijn Rijk meer dan ooit' den vreede behoefde. Doch nadat zich hetzelve, door zijne zachte en rustige regeering, eenigzins herdeld had, bekwam hij een niauwe gelegenheid, om de wapenen, ter befcherming zijner bondgenooten in Duitschland, en tot bedwang van bet, voor Frankrijk zoo geduchte , huis

van

Sluiten