is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416* II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. xi SQ&rj

Nederlanden, Portu gal, en an' dere bezittingen.

lippus den vierden , zoo min ter waarfchou* ■ wing, dat hij veeiëer door de zelfde misila' gen zijn huis en Rijk nog meer rampen berokkende. Daar hij in een ouderdom van zestien jaaren koning werd, en het vermaak verre boven alle werkzaamheid beminde, wise zijn lieveling, de graaf van Olivares, weldra het gantfche Staatsbeftuur aan zich te trekken. Om zijnen vorst te meer aftefchrikken van een meer onmiddellijk aandeel aan hetzelve, verfcheën hij in de uuren* welke tot het onderfchrijven der koninglijke bevelen gefchikt waren, gantschlijk beladen met fmeekfchriften en andere papieren, waarvan hij niet flechts een meenigte in beide handen droegj maar ook zijn boezem, dégen-draagband en hoed rijklijk voorzien waren. Dit sriende, beefde Philippus terug van zulk een' last van werkzaamheden , en gaf zich deste ongebondener aan vermaaken over, waaraan liet zijn Staatsdienaar hem nimmer ontbreken liet. Nadat hij twee- en twintig jaaren Olivares, in zijne plaats, had laten regeeren * .zag hij zich, eindelijk* genoodzaakt, hem zijn affcheid te geven, dewijl geduurende dien lijd, de toeftand van Rijk en Volk fteeds erger, en het misnoegen der onderdaanen alge-, meen was geworden. Doch het nadeel, federt meer dan een halve eeuw geleeden, was onherftelbaar groot; vooral, daar Spanje in verfcheidene in- en uitwendige oorlogen tevens gewikkeld was. De koning deed een zwakke pooging, om de Staatsbelangen zelf

waar-