Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qefidfcdenisder Portugeezen. III Tijdvak. 48?

land bereid, en zagen met genoegen, hoe veel zij daardoor toebragten ter aanmoediging der vaderlandfche vlijt, welke tot dusverre zoo geheel verdrukt was. —- Drie jaaren daarna werd de koning door een verraadlijken kogel des nachts in zijn koets bijna om het leeven gebragt. Behalven eenige Portugeefche grooten, die deeze wandaad hadden veroorzaakt, werden ook de JeJuiten daarvan befchuldigd. Toen deeze eenigen tijd te vóóren in Zuid-America de verruiling var eenige geweften, welke de Spanjaarden er Portugeezen onderling hadden voorgenomen, door oproerige beweegingen belemmerden welke zij onder de, van hun gedoopte, In didanen hadden veroorzaakt, werden zij doo den koning geheel uit zijn gebied verdreeven Hierover geraakte hij wel in langduurige on min met hec pauslijk hof; doch daarvan be diende hij zich, om de koninglijke rechte in kerkiijke zaaken te hernemen: en de pau moest, eindelijk, toegeven, wilde hij nie te veel van zijne aangemaatigde rechten i Portugal verliezen. — Nog duurden deez twisten, toen Spanje en Frankrijk om de Engelfchen, wien zij beoorloogden, eene nuttigen bondgenoot te ontrukken, konin Joseph poogden te dwingen, om gemeer fchaplijk met hun de wapens tegen dezelve optevatten. Zijne weigering had een' invi in zijn Rijk ten gevolge. Doch de bi Hand der Engelfchen Helde hem in naa Hh 4 o-

j. 1758.

} s

c \ e a n

l J. i?<52.

El

A

i-

n

Sluiten