Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

VI V

b fl t 1

i <

<

1

i i

loSEPH I.

St. in 't jaar 1777-

Nieu«'üe toeftand der Portu-

po II hoofdo. Nieuwe Gefchieden. xn boek.

elke alierjammerlijkst vervallen was, eerst eder gebruikbaar. Men fchreef aldaar een etere wijze van letteroefening voor; en niet echts de aanftelling van bekwaamer leeraaren, ïaar ook de ftichting van nieuwe fchoolen, iidden het Volk nog te meer op deezen ongevoonen weg. — Tot dit alles kon Pombal» rel flechts den grond leggen ; doch wanleer men de duiftere begrippen, flaaffche lenkwijze en traagheid van het grootfte geleelte zijner medeburgeren in aanmerking leemt, moet men zich zeer verwonderen >ver zijne gemaakte vorderingen. De verjittcring der geestlijken en veeier grooten egen hem, die hen zoo dikwijls had vernéierd; de geftrenge en harde middelen, welken nij vaak voor zulk eene Natie, als de zijne, neende te moeten bézigen; alsmede een ;rotsch en heerschzuchtig gedrag , waarvan men hem befchuldigde, wederhielden daarenboven de meefte Portugeezen, om hem voor hunnen weldoener te erkennen. Hij werd gehaat, terwijl hij hun weldeed; doch het volkomen vertrouwen van zijnen vorst behield hij tot deszelfs dood

VII. Nu beklom Josephs oudfte dochter, Maria Francisca Isabella , tot hiertoe princes van Brafilië genaamd, den troon; eh haar gemaal Pieter Clemens, die tevens haar oom is, verkreeg ook wel den koninglijken titel, doch geen aandeel in de regee.ring. Deeze koningin, welke nog heden

Por*

Sluiten