Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Porfu geezen. III Tijdvak. 49:

Portugal regeert, betoonde den Marquis van Pombal niet zoo veel achting, als haarvader, Hij verloor zijne waardigheden; veele zijnei inrichtingen werden vernietigd, en veele perfoonen, welken hij had kten veröordeelen. onfchuldig verklaard. De openlijke beichuldigingen tegen hem waren zoo zwaar, als meenigvuldig; en, echter, konden zijne tal rijke en geduchte vijanden, die nu de heer fchende partij waren geworden, en naar zij nen volkomen ondergang ftonden, hunnt wraakzucht flechts gedeeltelijk bevreedigen Eindelijk ftierf hij in een' ouderdom van twee en tagtig jaaren, wel is waar, zonder eenig aanzien, en hévig vervolgd; doch eenen natuurlijken, en , naar het fcheen , tevens gerusten dood. Sedert zijnen val hebben zier de Portugeezen weder vrijwillig aan die fla vernij onderworpen, waarvan hij hen hac begonnen te verlosfen. De pauslijke magi heeft zich met de Inquifitie en haare geza menlijke geestlijkheid onder dit Volk op nieuw verhéven. Men ziet niet, dat hetzelve in de laatfte jaaren in eenige kunst of weetenfehar merkbaare vorderingen gemaakt heeft. Slechts hunne zeehandel heeft, door het onzijdig gedrag der koningin in den laatften Americaanfchen oorlog, taamlijk veel gewonnen. Daarënteger verloor Portugal vóór eenigen tijd den prins van5m7?//ë,oudften zoon en benoemden troonopvolger der koningin, die veel hoop gaf, dat hij een wijs Regent zou worden. 'T zij

men

1

, PoMBALS

dood. ; j. 1782.

I [

1 J.I7W

Sluiten