is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Engelfchen. IV Tijdvak. 91

rijks toeftand in dien tijd kon, als ware het, een uitnodiging voor hem heeten, om aldaar zijn geluk in het maaken van veroveringen te beproeven. Immers de Franfche koning was meest altijd krankzinnig, terwijl intusfchen twee prinfen van zijn huis elkander, door geweldige middelen, de oppermagt betwisteden. Hendrik eischte dus van Frankrijk alle de verloorene Engelfche Landen in dat Rijk, nevens andere voordeden, terug 5 en daar hem flechts een gering gedeelte daarvan werd toegedaan , viel hij hetzelve met een krijgsheir aan. In de zelfde omftandigheden, als Eduard de derde en zijn zoon in de voorige eeuw, behaalde hij op de Franfchen eene overwinning met een magt, viermaal kleiner dan de hunne, doch welke met zoo veel tegenwoordigheid van geest, voorzigtigheid en ftandvastigheid gebruikt werd, als van hunnen kant een overijlde aanval, met een vermétel vertrouwen op hunne groote overmaat, dwaaslijk ondernomen was. Hendriks geluk nam in deezen oorlog fteeds toe, vooral federt de hertog van Bourgondi'ê zich met hem verëenigd had. Eindelijk werd door een verdrag bepaald, dat hij, na den dood van den toen regeerenden koning van Frankrijk, hem op den troon zou opvolgen : en daarenboven was reeds een aanzienlijk deel des Rijks in zijne magt. Doch twee jaaren daarna ftierf hij midden in den bloei zijner jaaren, en in de J fchjtterendfte veroveringen , welke een x

ka

J, 142a;

Hendrik '. St. ia et jaar 122*