is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Zweeden V Tijdvak. 429

kwaamheden in hunne post te verfchaften. Zijne groote krijgsöntwerpen volvoerde hij nu eens met verwonderlijke gezwindheid, dan weder, naar eisch der omftandigheden, met eene voorbedachte langzaamheid In moed en dapperheid overtrof hem niemand; doch hij bezat niet min ftandvastigheid, doorzigt en tegenwoordigheid van geest, om de beste hulpmiddelen terftond uittedenken en voordeeligst te gebruiken. Niet zelden verëenigde hij in eenen veldtogt de pligten van bevelhebber, foldaat, opzigter over de leevensmiddelen, en fchatbewaarder tevens. Zijn voorbeeld herinnerde een' ieder' zijnen pligt, en onderhield een algemeene waakzaamheid in het leger. Door zijne . veelvuldige verbeteringen en uitvindingen, verkreeg de geheele krijgskunde een nieuwe gedaante. Hij verwisfelde de geheele harnasfen of Kurasfen der ruiterij, welke zich toen van het hoofd tot de voeten uitftrekten, met ftormhoeden en borstpantfieren; verbeterde de pieken en de vuurfloten der fchietgeweeren; verftrekte in het legeren en verfchanfen , in het wél kleeden, onderhouden en beloonen zijner krijgsmagt anderen veldheeren ten voorbedde. De Dragonders zijn door hem uitgevonden: door dezelven bedoelde hij, de gezwindheid der ruiterij met den ftevigen indruk van het voetvolk te verëenigen. In plaats van bandelieren, voerde hij de patroontasfchen in, en verruilde de zwaare musketten voor kleiner en ligter fchiergeweer. Hij mengde het

eerst

Zijne verbeteringensn uitvindingen in de kriigs-, kunst.