is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6l kabinet van nederlandsche

lommert, in den jare 1609, door een nieuw „ gebouw, in tweed verdeelt. Recht voorts, gaande, ontmoet men de vergaderolaatzen der „ Regenten en Regentesfcn, zynde twee heere„ lyke vertrekken, rvkelyk 'met fchilderyen „ gcmeubeleert. Der Regentesfen vergaderplaats „ daaraan, niet minderverfiert, groter en luch„ tiger zynde, haar licht op eenen vcrmakely-

ken bloemhof hebbende daar men , voortij gaande, de keukens bezichtigt."

Uit den aangehaalden guhstbrief van Graaf willemde/jVl. blykt ,dat dit Leproozenhuis zeer arm en behoeftig geweest is, en aan hetzelve ter onderfteuning. .tot eene eeuwige erfpacht, is verhuurd of verpacht geworden, de Graaflykheids-visfehery van de walen, gelegen tusfchen de ftad enypefloot, voor vyf ponden jaarlyks, te betalen aan den rentmeester van Amfielland'en Waterla?id, wordende deze visfehery, welke zich uitftrekt van den Mont-albaam toren tot aan de fluis by jaap hannes, nog hedendaagsch jaarlyksch door de regenten van dit huis verpacht en verhuurd. Nog nader blykt deze armoede uit eene oude fchildcry, hangende in het voorvertrek der Regenten kamer, en verbeeldende den dam of markt van Amfierdam 'm dien tyd; men ziet op dezelve, hoe de Leproozcn gewoon waren , om jaarlyksch, met vele plegtigheid, op koppermaandag en dingsdag, met fleden endoor pypers en trommclflagers verzeld, door de ftad te ryden, aan de huizen eenige almoezen verzochten , en vervolgens den eerften middag ïn 't gasthuis en den tweden in 't weeshuis ter maaltyd onthaald te werden; doch deze optocht is in het jaar 1604., wegens den grooten toeloop van het nieuwsgierig gemeen, geheel afgefchaft, en

heb-