Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191 kabinet van nederlandsche

uuren van daar, zyne rymkronyk gefchreven, en omtrend het jaar 1250 tot na het jaar 1300 gebloeid heeft, volgens zyn eigen verhaal in zyne rymkronyk. Ook willem Procurator, die mede te Egmond, omtrend hetjaar 1300 tot aan hetjaar 1332, gefchreven en gewoond heeft, gewaagd niets van eene ftad van dien naam; geïyk ook beka, heda of de veldenaar niet van eene ftad Vronen reppen, maar die plaats wel uitdrukkelyk een dorp noemen. De eerfte onzer aangehaalde fchryvers, den flag, in den jare 1297, tusfchen Graaf jan den I van Holland en de Friezen hier ter plaatfe voorgevallen, be. fchryvende, zegt duidelyk in het vyfde boek, vers 981:

Hltë Dfc ©refen fjabben ghebrcefï/

<& taaie fi te Vronen op deGkeeft

Mtt m tccöEt groter \mz. €ntie ®fi\se tm tot nare Xtf't finen fuüen jonDet forgfie 36£ tote biöec Bitoec borgfie/ ©at een ben anoecen machte jicn. ©aer fceöetnen bat heer in bn'en. €cn bal tocg^cn men boe fenoe ©an öer gjjet'fï al toten cnöe §>jt fcat tec ghcen baec nnttoefie. ©ae floret men De fltoutelftV/ €aöe gïjmc üiiaen op be ©rfcfen/ ©e bat fpel mofïai oerlfefcn: jaachtan nachten fi ober fsre/ ©act toarbet berflegben mecc ©an bte bufmt op be pat.

Na welke overwinning op de Friezen de Hol. landers het dorp Vronen in den brand ftaken, gelyk

Sluiten